Hirdetmények

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

HIRDETMÉNY

A Hírtőzsde Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-043302, székhelye:1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., továbbiakban társaság) alapítója 2012. december 11-én kelt 1/2012.(XII.11.)/4. sz. határozatával a társaság valamennyi, együttesen 20.000.000 (Húszmillió) Ft össznévértékű, egyenként 100.000 (Egyszázezer) Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényének dematerializált formájú részvényekké való átalakításáról döntött. Kibocsátásra kerül az átalakítás alapján 200 (Kettőszáz) darab, 20.000.000 (Húszmillió) Ft össznévértékű, egyenként 100.000 (Egyszázezer) Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény.

1. Felhívás a részvények benyújtására, a benyújtás teljesítése

A kibocsátó ezúton felkéri az értékpapír-tulajdonosokat az értékpapír benyújtására. Az átalakítás megkezdésének időpontja a jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésének napja, időtartama 60 (Hatvan) nap. A benyújtás helye a kibocsátó titkársága: (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33. IV. emelet) Amennyiben valamennyi értékpapír benyújtásra került, az eljárás hamarabb is lezárható. Az értékpapír tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapír-számlaszerződést kötött. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást elmulasztotta. A részvényátalakítás időpontja a nyomdai úton előállított részvény benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap.

2. A részvényátalakítás, a be nem nyújtott részvények, az értékesítés

Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a társaság nyilvántartásba veszi. A társaság az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket az átalakítástól számított hat hónapon belül befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével névértéken értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a kibocsátó az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.

Az átalakítás napjával a társaság a nyomdai úton előállított részvény-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét. Az értékesített értékpapír ellenértékét a tulajdonos jelentkezéséig a társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

3. Egyéb információk

A részvények átalakításával (benyújtásával) kapcsolatosan a társaság székhelyén kérhető további tájékoztatás, illetve a 202-2199-es telefonszámon, munkaidőben.

 

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére