fbpx

Adatkezelési tájékoztató

cegnet.hu honlap adatkezelési tájékoztatója 

Jelen tájékoztatóban és a hivatkozott szolgáltatások tekintetében az adatkezelő a Hírtőzsde Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043302, adószám: 12220614-2-41, székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 23–33., továbbiakban HH Zrt.).

A cegnet.hu oldal tulajdonosa és üzemeltetője a Hírtőzsde Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043302, adószám: 12220614-2-41, székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 23–33. továbbiakban HH Zrt., vagy adatkezelő, vagy szolgáltató).

A tájékoztató célja, hogy bemutassa és rögzítse a HH Zrt.. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A HH Zrt. védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. A HH Zrt. bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

A cegnet.hu látogatói az oldalt önkéntesen használják, az oldal szolgáltatásait önként veszik igénybe.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény („Infotv.”),

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban hivatkozott honlapon hirdető vagy azon más módon megjelenő, az adatkezelőn kívüli harmadik személyek szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Továbbá a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Fogalommeghatározások:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 • „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
 • „adattovábbítás”: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
 • „adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 • „automatizált adatállomány”: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 • „gépi feldolgozás”: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 • „rendszer”: az adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Az adatkezelés célja, jogalapja:

 Célok:

 • Hozzáférés biztosítása a cegnet.hu oldalon elérhető információkhoz és szolgáltatásokhoz, és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó – törvényi előíráson alapuló – nyilvántartások és adatszolgáltatások teljesítése.
 • Tájékoztatók és ajánlatok küldése a cegnet.hu használói számára az oldal üzemeltetőjétől és tulajdonosi-kiadói érdekkörétől (OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft., Hírtőzsde Holding Zrt., Értesítő és Közlönykiadó Kft., Feketelista Adatbank Kft., Cégvezetők Klubja és a Magyar Közbeszerzési Társaság), az aktuális szolgáltatásaikról és termékeikről.

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: szerződés teljesítése);

c) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: jogi kötelezettség teljesítése);

d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.).

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartamának meghatározása a mindenkori hatályos törvényi előírásokon alapul (úgy, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

Az adatkezelés céljának, jogalapjának és időtartamának adatszintű meghatározása:

A cegnet.hu oldalon a kapcsolat oldal használata esetén:

Érintett Adatkategória Adat forrása Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A cegnet.hu oldal felhasználója A kapcsolatfelvételt kezdeményező személy  e-mail-címe Érintett A felhasználó azonosítása, kommunikáció a felhasználóval Az érintett hozzájárulása, amennyiben megadja az adatot. Az adat megadása nélkül a kommunikáció nem jön létre. Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig.
A cegnet.hu oldal felhasználója A kapcsolatfelvétel kezdeményező személy neve Érintett A felhasználó azonosítása, a kommunikáció személyre szabása Az érintett hozzájárulása, amennyiben megadja az adatot. Az adat megadása nélkül a kommunikáció nem jön létre. Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig.
A cegnet.hu oldal felhasználója A kapcsolatfelvételt kezdeményező személy  telefonszáma Érintett Kommunikáció a felhasználóval Az érintett hozzájárulása, amennyiben megadja az adatot. Nem kötelezően kitöltendő mező. Az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig.

A honlap működtetése során rögzítjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

Az adatok kezelésére és feldolgozására jogosultak:

A cegnet.hu oldalon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelést kizárólag a HH Zrt. végez, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

Külső szolgáltatók, adatfeldolgozók:

A HH Zrt. a cegnet.hu oldal üzemeltetésével kapcsolatban, mint adatkezelő külső szolgáltatót, mint adatfeldolgozót nem vesz igénybe.         

Adatok továbbítása:

A HH Zrt.  a cegnet.hu oldal üzemeltetésével kapcsolatban az alábbiak szerint továbbítja az adatokat.

A cegnet.hu oldalon kapcsolatfelvételt kezdeményezők számára tájékoztatók és ajánlatok küldése céljából a megadott adatokat továbbítjuk az oldal üzemeltetőjének tulajdonosi-kiadói érdekkörében lévő társaságoknak (OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft., Hírtőzsde Holding Zrt., Értesítő és Közlönykiadó Kft., Feketelista Adatbank Kft., Cégvezetők Klubja és a Magyar Közbeszerzési Társaság).

Az adatokat a fentieken túl másoknak nem adjuk át, nem továbbítjuk, és mások ajánlatait a cegnet.hu használói számára nem küldjük ki.

Jogorvoslat:

 • Ön bármikor megtilthatja a tájékoztatók és ajánlatok küldését a cegnet.hu oldal üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre (OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft., Hírtőzsde Holding Zrt., Értesítő és Közlönykiadó Kft., Feketelista Adatbank Kft., Cégvezetők Klubja és a Magyar Közbeszerzési Társaság) szolgáltatásairól és termékeiről. Ehhez használhatja bármelyik tőlünk kapott e-mail alján lévő leiratkozó linket, amelyre kattintva automatikusan töröljük adatait adatbázisunkból, vagy egy e-mailt küldhet az ugyfelszolg@cegnet.hu címre, illetve ajánlott, illetve tértivevényes levelet küldhet az adatkezelő címére, mely tartalmazza az Ön azonosításához szükséges adatokat (pl. az Ön nálunk szereplő, töröltetni kívánt e-mail-címét) és egyértelmű kérését adatai törléséről.
 • Felhasználóként az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Cookie-k

A szolgáltatás üzemeltetése során – a teljesebb kiszolgálás érdekében – a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhetünk el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó bármikor törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a cegnet.hu oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Webanalitika

Weboldalunk a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Inc. adatkezeléséről ​itt olvashat.

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelő webanalitikai külső szolgáltatókkal működik együtt. E Külső szolgáltatók esetenként kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

Google Analytics (Google LLC)

A Google LLC és tagvállalatai szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260. bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak, és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Facebook Like, Ajánlás, Komment és regisztráció

Az oldalakon található Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a Facebook felhasználói fiókkal történő kommentelésnél történő adatkezelésről ​itt olvashat​.

Linkek

Oldalaink más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Ezen céloldalak továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik adatkezeléséért társaságunk nem vállal felelősséget.

Adatvédelmi incidens esetén

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk az incidensről.

Copyrights © 2019. All rights reserved | Website by Marketing Market | Adatkezelési tájékoztató | Ügyféltájékoztató

cards